Intohimonamme on paremman, inhimillisen ja tuloksellisen työelämän rakentaminen.

Keskitymme aidosti ihmisiin: yksilöihin, tiimeihin, organisaatioihin ja verkostoihin. Niistä löytyy osaaminen, voima ja potentiaali. Valjastetaan ne yhdessä huippukäyttöön.

Uudistamme ja rakennamme kanssanne vaikuttavimmat ja innostavimmat koulutukset sekä tuomme osaamisen kehittämisen palvelut uudelle tasolle. Koulutamme kouluttajat, mentorit, fasilitaattorit ja sparraajat tekemään kehittymisestä ja muutoksesta totta. Optimoimme osaamisen.

Nostamme yksilöiden ja tiimien kehittymisen ja potentiaalin keskiöön. Autamme esimiehiä ja tiimejä rakentamaan kehittämään toimintaa ja yhteistyötä älykkäällä tavalla. Varmistamme kehityksen, muutoksessa toiminnan ja opitun siirtymisen osaksi arjen toimintaa vaikuttavalla ja innostavalla Business coachingilla.

Tuloksellinen yhteistyö syntyy toimivasta vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutus erilaisten ihmisten kanssa saattaa tuntua joskus haastavalta. Itsensä tunteminen on avain erilaisuuden ymmärtämiseen ja sen johtamiseen sekä innostavan vuorovaikutusilmapiirin rakentamiseen.

Näistä elementeistä meidät on tehty. Kehity ja kehitä kanssamme. Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Kansainvälisen partnerien osaamisenkehittämis- ja sertifiointiohjelman konseptointi ja rakentaminen. Koulutusyksikön rakentamisen tukeminen ja koulutusprosessien määrittely sekä kuvaaminen. Koulutusohjelmien ja yksittäisten koulutusten rakentamisen tuki. Sisäisten osaamisen kehittämistarpeiden analysointi ja niiden kehittämisen linkitys osaksi ohjelmaa. Standardoitujen toimintamallien, työkalujen ja prosessien kehittämisen tuki. Uusien toimintatapojen käyttöönottoa vahvistettiin kehitystyön rinnalla tapahtuneella kouluttajakoulutuksella.
Marioff
Tilaisuuksien suunnittelu, vetäminen ja fasilitointi
Päivän mittaisen koulutuksen pääteemoja olivat: tavoitteellisen tilaisuuden suunnittelu ja rakentaminen, tilaisuuden vetäjän roolin valinta ja vaikutus toimintaan, fasilitaattorina toimiminen, fasilitointiprosessin rakentaminen sekä työkaluja fasilitoinnin eri vaiheisiin.
Fortum
Kokousten kehittäminen
Koulutuksen päätavoitteena oli tehostaa kokouskäytäntöjä ja saada jatkossa yhdessä käytetystä ajasta mahdollisimman paljon hyötyä irti. Koulutuksessa käytiin läpi onnistuneen kokouksen suunnittelun kulmakivet, tutustuttiin erilaisiin menetelmiin, joita kokouksissa voi käyttää sekä luotiin yhteiset pelisäännöt kokousten rakentamiselle ja toteutukselle sekä vetäjän/koollekutsujan että osallistujan näkökulmista.
Fortum
Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot johtamiskoulutuksessa
Koulutuspäivä pidettiin osana organisaation johtamiskoulutusta. Päivän tavoitteena oli vahvistaa osallistujien esiintymistaitoja niin esimiehen roolissa kuin muussa työssä. Koulutuksen pääteemoja olivat: esimies viestijänä, esimiehen erilaiset viestintätilanteet, hyvän ja vakuuttavan esiintymisen perusteet, oman ilmaisun tiedostaminen ja siihen vaikuttaminen, vaikuttavan puheenvuoron laadinta ja pitäminen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen
Toyota
Menetelmämylly
Koulutuspäivän tavoitteena oli laajentaa ja monipuolistaa osallistujien koulutusmenetelmäosaamista ja rohkaista uusien menetelmien käyttöön. Koulutukseen oli valittu laaja kirjo kyseisen organisaation koulutuksiin hyvin soveltuvia menetelmiä, joiden käyttöä ja soveltamista harjoiteltiin aktiivisesti yhdessä.
Toyota
Kouluttajakoulutus: Asiantuntija kouluttajana
Viiden päivän kestoisen koulutuksen tavoitteena oli antaa kouluttajan roolissa toimiville asiantuntijoille erinomaiset valmiudet tehokkaiden ja toimivien koulutusten suunnitteluun sekä toteutukseen. Koulutus rakennettiin innostavaksi oppimisprosessiksi, jossa lähikoulutuspäivät sekä itsenäisesti/pienryhmissä tehtävät harjoitukset rytmittyivät tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Koulutuksen pääteemoja olivat: Oppiminen, aikuinen oppijana, koulutuksen ja koulutusmateriaalin suunnittelu, tehokkaan oppimisprosessin rakentaminen ja tukeminen, koulutusmenetelmien valinta ja soveltaminen, oppimisen arviointi, kouluttajana kehittyminen sekä esiintymis- ja vuorovaikutustaidot. Koulutuksen aikana kehitettiin useita koulutuksia osaksi organisaation koulutustarjontaa.
Outotec
Prosessijalkauttajien koulutuksen tehopäivä
Koulutuspäivän tavoitteena oli antaa prosessiammattilaisille eväitä prosessin jalkauttamiseen ja siihen liittyvien koulutusten rakentamiseen sekä käytännön toteuttamisen. Päivän teemoja olivat: hyvän koulutuksen kulmakivet, aikuisen oppimisen tukeminen sekä onnistuneen koulutuksen rakentaminen ja toteuttaminen. Päivän aikana lähdettiin yhdessä rakentamaan oman koulutuksen toteutussuunnitelmaa.
Outotec
Projektiopetuksen teemapäivät
Koulutuspäivien tavoitteena oli vahvistaa opetushenkilökunnan projektioppimiseen liittyvää osaamista ja tukea projektioppimisen kurssien rakentamista. Ensimmäisessä koulutuspäivässä käsiteltiin toimivan opetuksen rakentamista, projektioppimiseen perustuvan kurssin suunnittelua sekä teoriassa että käytännön harjoitusten kautta osallistujien omaan työhön soveltaen. Toisessa koulutuspäivässä keskityttiin ryhmädynamiikkaan, sen kehittymiseen ja ryhmän toiminnan ohjaamiseen. Myös tässä päivässä teorian rinnalla suunniteltiin ohjatusti käytännön toteutusta omalla kurssilla.
LUT Lappeenranta University of Technology
Koulutusprosessien nykytilan kartoitus ja tulevan toimintamallin kuvaaminen. Toimijoiden roolien ja tehtävien tarkempi määrittely ja selkeyttäminen. Koulutustoiminnan fokuksen ja yhteistyökumppanuuksien selkeyttämisen tuki.
Turun kesäyliopisto

KOULUTUSKALENTERI