Kuinka paljon teillä investoidaan osaamisen kehittämiseen? Haluatteko saada tästä investoinnista mahdollisimman paljon irti?

Koulutatteko asiakkaita, kumppaneita tai alihankkijoita? Haluatteko tehdä sen tuloksellisemmin, innostavammin ja vaikuttavammin?

Ostatteko koulutuspalveluja, mutta ette ole ihan varmoja siitä kuinka vaikuttavia ne ovat?

Me autamme! Rakennamme yhdessä vaikuttavimmat koulutukset ja osaamispalvelut

Mitä teemme:
Yhteistyön mittakaava vaihtelee yksittäisestä koulutuksesta kaikkiin organisaation osaamisen kehittämisen palveluihin

Esimerkkejä yhteistyön vaiheista:

 • Olemassa olevien toimintojen ja palvelujen arviointi sekä kehittämiskohteiden tunnistus.
 • Käytännön kehittämistyö, toteutus ja toteutuksen arviointi
Pyydä tarjous!

Autamme ihmisiä laajentamaan osaamistaan ja toimimaan kouluttajan, mentorin, fasilitaattorin sekä sparraajan roolissa. Näiden taitojen suunnitelmallinen kehittäminen ydinosaamisen rinnalla on yhä tärkeämpää tämän hetken työelämässä. Tuomme uutta ja inhimillistä otetta esimiestyöhön ja johtamiseen. Valmennamme esimiehiä ja tiimejä erityisesti yhteistyön kehittämiseen, vuorovaikutukseen, kommunikointiin sekä valmentavaan työotteeseen liittyvien teemojen äärellä.

Mitä teemme:

Koulutamme osaajanne toimimaan erilaisissa rooleissa:

  • Kouluttajat
  • Mentorit
  • Fasilitaattorit
  • Sparraajat

Koulutamme esimiehet ja tiimiläiset:

 • Valmentava ja osallistava työote
 • Esimies- ja kollegasparrus
 • Menetelmämestari™ -koulutukset parhaiden osallistamismenetelmien käyttöönottoon
 • Omien luontaisten toimintatapojen tunnistaminen sekä erilaisuuden ymmärtäminen ja johtaminen
 • Tunneälykartoitukset ja tunneälyvalmennukset
 • Vuorovaikutustaidot, viestintä ja erilaisuuden ymmärtäminen työyhteisössä
 • Esiintymis- kohtaamis- ja vaikuttamistaidot
 • Tuloksellinen yhteistyö

Fasilitoimme tilaisuutenne:

 • Ammattifasilitaattori mukaan suunnittelemaan ja/tai vetämään tilaisuutenne. Suurin hyöty irti yhdessä käytetystä ajasta.
Pyydä tarjous!

Autamme yksilöitä ja tiimejä saamaan olemassa olevan potentiaalin käyttöön ja loistamaan.

Mitä teemme:

 • Taito Business™ -yksilöcoaching
 • Taito Business™ -ryhmä- ja tiimicoaching
 • WorkPlace Big Five™ -toimintatapa-analyysit
 • EQ-i 2.0® tunneälyanalyysit (Emotional Quotient Inventory 2.0)
 • Brain ID® terveen ihmisen aivokuntomittaus
 • Taito Capacity® -analyysi ja -kehittymissuunnitelmat osaamisen optimointiin

Konkreettisista tavoitteista käytännön toimintaan – yhdessä!

Kaikkien työkalujen käyttöön sisältyy tulosten henkilökohtainen purku joko yksittäisessä tapaamisessa tai osana coachingprosessia.

Business coaching

WorkPlace BigFive

WorkPlace Big Five Profile™ on nykyaikaiseen persoonallisuus­tutkimukseen pohjautuva tehokas henkilö- ja tiimiprofilointityökalu, jonka yhä useampi organisaatio maailmalla ja myös Suomessa on ottanut käyttöönsä. WorkPlace Big Five on oivallinen työkalu tiimien kehittämisessä, johtamisvalmiuksien arvioinnissa ja rakentamisessa, urasuunnittelussa, rekrytointitarpeiden määrittelyssä sekä coachingin vaikuttavuuden tehostajana.

Persoonallisuuden Big Five – malli on nykyaikainen, laajasti tutkittu ja luotettava persoonallisuusmalli. Se on yleisesti hyväksytty persoonallisuustutkimuksen “standardi”, jota käytetään usein myös muiden henkilöarviointityökalujen pätevyyden arvioinnin pohjana. Siksi Big Five -mallia voi kutsua myös ”kaikkien henkilöarviointityökalujen äidiksi”.

Big Five –mallissa ihmisen persoonallisuus jaetaan viiteen osa-alueeseen (pääpiirteeseen). Piirteiden perusteella voidaan kuvata ihmisen käyttäytymistä. WorkPlace Big Fivessa pääpiirteet ovat:

 • reagointiherkkyys (N)
 • ekstroversio (E)
 • uutuushakuisuus (O)
 • mukautuvuus (A)
 • päämääräkeskeisyys (C)

Tämän lisäksi WorkPlace Big Fivessa persoonallisuutta tarkastellaan 23 alapiirteen kautta.

Workplace Big Five-asiantuntijanasi toimii Anniina Hukari.

EQ-i 2.0® tunneälykartoitus

Tunneäly ennustaa erittäin vahvasti yksilön suorituskykyä ja tehokkuutta sekä hyvinvointia. Tunneäly ei ole pysyvä ominaisuus, vaan päinvastoin ihmisen tunneäly muuttuu ajan mittaan ja sitä voi kehittää halutuilla osa-alueilla. Tunneälyä voidaan mitata tieteellisesti tutkitulla työkalulla Emotional Quotient-Inventory 2.0®. EQ-i 2.0 on käytössä yli 60 maassa, mm. yrityksissä kuten Google, GE ja Intel, heidän rekrytoinneissaan ja kehitysohjelmissaan.

Voit hyödyntää tunneälyn mittausta:

 • Johtajuuden kehittämisessä
 • Henkilövalinnoissa (yhdessä persoonallisuusprofiloinnin kanssa)
 • Organisaation kehittämisessä
 • Johdon valmennuksessa
 • Tiimin yhteistyön rakentamisessa

Lue lisää tästä.

BrainID® terveen ihmisen aivokuntomittaus

Fyysistä kuntoa voidaan mitata ja mitataan monin eri tavoin.
Entä aivokuntoasi? Onko sitä mitattu koskaan?
Ja onko se optimaalisella tasolla?

Nyt on mahdollista päästä kurkistamaan hyvinvointikeskuksemme, aivojen kognitiivisen
ja emotionaalisen toiminnan tasoon luotettavalla, lahjomattomalla ja hämmästyttävän vaivattomalla tavalla, mittaus kestää vain 12 minuuttia.

BrainID®-kartoitus tarjoaa objektiivista tietoa aivojen voimavaroista, toimintakunnosta ja palautumiskyvystä.

Vaivaton qEEG-mittaus ja havainnollinen BrainMind Audit® -profiili antaa tietoa aivojen toimintakunnosta.

Keskustelukumppanina BrainID®-mentor auttaa ymmärtämään
oman profiilin sisällön sekä tukee ja kannustaa etsimään tasapainottavia muutoksia arkeen.

BrainID® arvo sinulle ja tiimille

LUOTETTAVA  qEEG-kartoitus antaa lahjomattomasta mittaustavasta johtuen todella luotettavaa tietoa aivojen toimintakunnon tasosta verrattuna kysymällä, arvioimalla tai havainnoimalla hankittuun tietoon. Jokaisella profiilin dimensiolla on vahva korreltaatio neurologisiin markkereihin.

TURVALLINEN  Mittauksella ei ole mitään haitta- tai sivuvaikutuksia. Tulokset ovat luottamuksellista, vain henkilölle itselleen luovutettava tietoa. Asiakas ei jää yksin mittaustuloksen kanssa, vaan BrainID® –mentor on tukena lyhyemmän tai pidemmän aikaa tarpen mukaan. Kaikkea tietoa käsitellään tietosuojalainsäädännön (GDPR) edellyttämällä tavalla.

HYÖDYLLINEN  BrainID®-kartoitus kertoo selkeästi mitä aivoille kuuluu. Tämä lisää ymmärrystä ja itsetuntemusta, joka motivoi tarvittaviin muutoksiin arjen valinnoissa ja elintavoissa. Kun kartoitus tehdään ajoissa  mahdollisten poikkeamien ollessa vielä pieniä, henkilö pystyy itse niin halutessaan korjaamaan tilanteen elintapamuutoksilla eikä tarvita lääkäreitä, lääkkeitä ja sairauslomia.

VAIKUTTAVA  Mentoroitavien uusintamittauksissa on todettu, että suurimmalla osalla, kolmella henkilöllä neljästä (72%:lla) tulokset paranevat merkittävästi. 52%:n osalta tulokset paranivat siirtyen optimitasolle.

Lisätietoa lähteistä ja tutkimuksista löydät täältä.

Pyydä tarjous!

PK-yrittäjä kokee monesti olevansa liian yksin. Hän hoitaa itse niin monenlaisia tehtäviä, että aikaa siihen kahteen kaikkein tärkeimpään eli bisneksen kehittämiseen ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen saattaa jäädä liian vähän. Tarjoamme vaihtoehdon henkilöstön palkkaamiselle ja autamme hallinnoinnin, myynnin ja markkinoinnin tehostamisessa. Yhteistyön tavoitteet, muodot ja käytettävä työaika määritellään yhdessä yrittäjän tarpeiden mukaan. Kumppaninasi meiltä toimii Minna Ikäheimonen 27- vuoden pk-yrittäjäkokemuksella.

Mitä teemme:

 • Hallinnon tuki
 • Talouden seurannan tuki
 • Henkilöstöhallinnon tuki
 • Myynnin ja markkinoinnin tuki
 • Business coaching yksilöille, tiimeille ja ryhmille
 • Mentorointi
Pyydä tarjous!